Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Szkoła Zarządzająca Wiedzą

Realia XXI wieku wymagają od absolwentów otwartych umysłów, umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, gotowości uczenia się przez całe życie, umiejętności współpracy w zespole oraz twórczego rozwiązywania problemów. umowa.2

Aby sprostać powyższym wymogom, każdy uczeń musi stać się menedżerem własnej wiedzy, czyli posiąść umiejętność uczenia się a mówiąc bardziej menedżerskim językiem - zdolność zarządzania własną wiedzą.

Właśnie pozyskanie tych umiejętności jest priorytetem programu SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ. Każdy uczeń zdobędzie je po realizacji zadań, ujętych w pięć następujących zestawów (modułów):

1. Planowanie własnego uczenia się
Planowanie przyszłości, programowanie swojej nauki, planowanie wykorzystania czasu, formułowanie celów krótko i długo - terminowych.

2. Sposoby zdobywania wiedzy
Docieranie do różnych źródeł informacji, ocena ich wiarygodności i rzetelności, pozyskiwanie i wykorzystanie danych, poznanie swojego stylu myślenia, sposobu działania pamięci i wykorzystanie tej wiedzy w uczeniu się, biegłość w czytaniu ze zrozumieniem, notowaniu, powtarzaniu, umiejętność krytycznego myślenia.

3. Twórcze myślenie
Samodzielne rozwiązywanie nowych problemów, zamiast podstawiania danych do znanych algorytmów.

4. Prezentowanie wiedzy
Sprawność w doborze argumentów, w dyskutowaniu i obronie własnych przekonań, kompetentne przygotowanie prezentacji np. komputerowej, ustnej, umiejętność zdawania egzaminów, publicznych wystąpień, autoprezentacji.

5. Ocena i samoocena
Znajomość swoich silnych i słabych stron, analiza przyczyn sukcesów i porażek, wyciąganie wniosków aby zaplanować np. działania pozwalające minimalizować czy też eliminować porażki na drodze do sukcesu.

* Zadania wynikające z treści poszczególnych modułów uczniowie wykonują na wszystkich lekcjach. Po ich pełnej realizacji uzyskamy srebrną odznakę SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ. Istnieje możliwość przedłużenia programu na następne lata i ubiegania się o odznakę złotą i diamentową.
Wprowadzanie programu koordynują:
lider programu - zastępca dyrektora SP nr 8 - p. Ewa Pabich
I filar programu - odpowiada za dystrybucję materiałów
II filar programu - odpowiada za organizację spotkań szkoleniowych
III filar programu - odpowiada za informację i kontakt ze środowiskiem
IV filar programu - odpowiada za ewaluację programu

KODEKS || UMOWA

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013