Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Pedagog szkolny

Dokumenty związane z pracą pedagoga szkolnego:

 • Informacja o kanałach uczenia się  cz. 1 || cz. 2
 • Raport z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 (zobacz)
 • Analiza ankiet przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku zmierzająca do podniesienia jakości oferty zajęć pozalekcyjnych (zobacz)

 Stypendium szkolne 2018/2019

Przypominamy, że stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłącznie na cele edukacyjne.

Termin składania wniosku - od 3 do 14 września 2018r.

Wnioski będą do pobrania u pedagoga szkolnego w gabinecie 121 lub na stronie internetowej w zakładce pedagoga szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto za sierpień 2018r.

Do wniosku winny być dołączone zaświadczenia za miesiąc sierpień 2018r.

 1. Wynagrodzenie za pracę (netto za m-c sierpień 2018r.);
 2. Emerytura, renta inwalidzka
 3. Świadczenia przedemerytalne
 4. Świadczenia rodzinne (osoba, która nie pobiera świadczeń rodzinnych, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera odpowiednich zasiłków);
 5. Zasiłki (np. okresowy, stały) i dodatki z pomocy społecznej (osoba, która nie pobiera zasiłków i dodatków, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera takich zasiłków lub  dodatków.
 6. Zasiłek dla bezrobotnych (osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera zasiłku, dostarcza z Urzędu Pracy zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera takiego zasiłku);
 7. Dodatek mieszkaniowy;
 8. Alimenty i świadczenia alimentacyjne;
 9. Dochód z gospodarstwa rolnego.
 10. Dochód z działalności gospodarczej - Urząd Skarbowy;
 11. Inne dochody.

zał. 2 || zał. 3

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013